Marathon BB Team

Stanovy OZ Marathon BB Team
07.11.2014

Stanovy občianskeho združenia

Marathon BB Team

 

Čl. 1
Názov a sídlo organizácie

1.1. Názov občianskeho združenia je: Marathon BB Team
1.2. Sídlo združenia je: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Čl. 2
Ciele a činnosť

2.1. Hlavným cieľom združenia je prispievať k rozvoju športu v meste Banská Bystrica a v širšom regióne.
2.2. Ďalšími cieľmi združenia sú:
- podieľať sa na vytváraní podmienok pre zdravý a bezpečný pohyb pre verejnosť v záujme upevňovania zdravia a zdravého životného štýlu
- zastupovať záujmy členov
- rozvíjať dobrovoľníctvo
2.3. Združenie napĺňa svoje ciele najmä prostredníctvom nasledovných činností:
- organizovanie športových a vzdelávacích podujatí
- organizovanie podujatí pre deti a mládež
- poskytovanie služieb a informácií spojených s rozvojom telesnej kultúry
- vykonávanie verejno-prospešných činností zameraných na vytváranie podmienok pre zdravý a bezpečný pohyb (budovanie a značenie bežeckých trás, osadzovanie informačných panelov, informačné služby, vzdelávanie, poradenstvo, trénerstvo,...)
- vykonávanie činností podporujúcich tvorbu siete služieb pre verejnosť súvisiacich s pohybom (plánovanie programov pre využitie voľného času pre verejnosť so zapojením poskytovateľov služieb: ubytovanie, stravovanie, požičovne športových potrieb,...)
- nakladateľská a vydavateľská činnosť v oblasti bežeckých aktivít, metodických a materiálno-technických príručiek
- zabezpečovanie a distribúcia materiálov potrebných k činnosti (katalógy, metodické publikácie, informačné letáky, časopisy, mapy, elektronické nosiče informácií a pod.)
- vykonávanie činností súvisiacich so získaním výhod napr. zliav pre členskú základňu

Čl.3
Členstvo

3.1. Členstvo v OZ je dobrovoľné. Trvá jeden kalendárny rok, bez možnosti automatického predĺženia.
3.2. Podmienkou vzniku členstva je uhradenie členského poplatku, ktorého výšku stanovuje Rada zrduženia na každý kalendárny rok vopred.
3.3. Druhy členstva v združení sú nasledovné: individuálne členstvo  
3.4. O prijatí za člena rozhoduje rada združenia.
3.5. Práva a povinnosti členov
Výsady:
- uvádzať si Marathon BB Team do kolónky klubovej príslušnosti
- unikátny dres, jedinečne odlíšený od voľne dostupných tričiek s logom Marathon Banská Bystrica
- zvýhodnené ceny dopravy, ubytovania a štartovného na klubových výjazdoch Marathon BB Teamu
- možnosť zúčastniť sa členskej schôdze na konci kalendárneho roku a priamo sa podieľať na stratégii OZ. Táto zahŕňa rozdelenie a smerovanie financií v rámci Marathon BB Teamu, návrhy na tímové výjazdy, návrhy na obrandovanie členov (oblečenie, športové potreby), návrhy na spoločné tréningy, návrhy na spoločné teambuildingové aktivity
- byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
- podieľať sa na činnostiach združenia
- podávať návrhy orgánom združenia a byť informovaný ako s nimi bolo naložené
Povinnosti:
- uvádzať si Marathon BB Team do kolónky klubovej príslušnosti
- vzorne reprezentovať Marathon BB Team na športových podujatiach
- byť pozitívnym príkladom a šíriť ideu športu pre zdravie a fair play v súkromí i na verejnosti
- nepovinne poukázať do rozpočtu Marathon BB Teamu 2% zo svojich daní, prípadne k takémuto kroku motivovať svoje čo najširšie okolie
- podporovať radou, povzbudením a pozitívnym prístupom ostatných členov klubu pri dosahovaní ich cieľov
- kontinuálne na sebe pracovať a byť prínosom pre spoločnosť
- podieľať sa aspoň raz ročne ako dobrovoľník(prípadne prostredníctvom nominovaného náhradníka) na organizovaní niektorej zo športových akcií Marathon Banska Bystrica
- dodržiavať stanovy a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia
- zodpovedne vykonávať funkcie, ak sú do nich zvolení
3.8. Zánik členstva
Členstvo v združení zaniká:
- vystúpením, na základe písomného oznámenia rade združenia
- vylúčením, v prípade hrubého porušenia Stanov združenia, na základe uznesenia rady združenia
- nepredĺžením členstva v stanovenom termíne alebo neuhradením členského poplatku
- úmrtím
- zánikom združenia

Čl. 4
Orgány

4.1. Orgánmi združenia sú:
- rada združenia
- správca združenia
- revízor

Čl. 5
Rada združenia

5.1. Rada združenia:
- riadi a organizuje činnosť združenia
- prijíma členov združenia
- navrhuje rozpočet a hospodárenie združenia
- prerokúva finančné a vecné správy o činnosti združenia
- navrhuje a odsúhlasuje text stanov
5.2. Rada združenia má najmenej troch členov. Členstvo v rade je čestné, vzniká a zaniká na základe rozhodnutia rady. Členstvo zaniká aj vzdaním sa funkcie člena rady.
5.3. Rada združenia sa schádza podľa potreby, na podnet správcu združenia, alebo ktoréhokoľvek jej člena.
5.4. Na prijatie rozhodnutia rady združenia je potrebný väčšinový súhlas všetkých členov rady.

Čl. 6
Správca združenia - Tímlíder

6.1. Správca združenia je jeho štatutárnym zástupcom a je oprávnený konať v jeho mene. Plní rozhodnutia rady združenia. Rozhoduje o bežných záležitostiach týkajúcich sa činnosti združenia, ktoré nie sú stanovami určené do pôsobnosti iných orgánov. Tímlíder koordinuje členskú základňu OZ pri spoločných aktivitách a spravuje webovú prezentáciu Marathon BB Teamu. Je organizátorom, motivátorom a ide príkladom na športovisku i mimo neho.
6.2. Správcu volí a odvoláva rada združenia.

Čl. 7
Revízor

7.1. Revízor je kontrolný orgán združenia, ktorý kontroluje dodržiavanie stanov a hospodárenie združenia. Za svoju činnosť zodpovedá rade združenia.
7.2. Revízora volí a odvoláva rada združenia. Funkcia revízora nie je zlučiteľná s členstvom v rade združenia.

Čl. 8
Hospodárenie

8.1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok musí byť spravovaný v súlade so stanovami a cieľom združenia.
8.2. Majetok združenia tvoria dary, granty, výťažky z účelových akcií, verejných zbierok, členské príspevky, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, výnosy z majetku združenia, príjmy z asignovanej dane.
8.3. Za hospodárenie zodpovedá správca združenia. Správca je povinný dbať, aby hospodárenie bolo v súlade so stanovami a cieľmi združenia a v súlade s platnou legislatívou.
8.4. Správca je povinný sprístupniť doklady o hospodárení orgánom a členom združenia , ako aj štátnym orgánom.

Čl. 9
Zánik

9.1. Združenie zaniká:
- dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia rady
- zlúčením združenia s iným občianskym združením na základe rozhodnutia rady
- právnym rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
9.2. Pri zániku združenia sa vykoná likvidácia v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré vykoná likvidátor. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať dlhy a záväzky, s ostatným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

V Banskej Bystrici, 11. novembra 2015

Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu