Všeobecné obchodné podmienky

na stiahnutie vo formáte pdf

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú na jednej strane občianske združenie ON-POINT, so sídlom Bernolákova 9, 97405 Banská Bystrica a na strane druhej športovec, fyzická osoba zúčastňujúca sa ktoréhokoľvek z podujatí s online registráciou na portáli www.marathonbbtour.sk, kde ON-POINT je v propozíciách uvedený v pozícii organizátora (ďalej len “Podujatie”).

 

I. Podmienky účasti na Podujatí

1. Podujatia je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Propozíciách, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom podujatia pre daný ročník.

 

II. Definícia základných pojmov

▪        Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom v písomnej forme k prihlasovaniu, priebehu a vyhodnocovaniu jednotlivých Podujatí a disciplín.

▪        Účastník  – fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných alebo nesúťažných disciplín príslušného Podujatia.

▪        Online registrácia – proces prihlásenia sa do systému a na Podujatie pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora (www.marathonbbtour.sk).

▪        Objednávka – dokument vytvorený v procese Online registrácie, ktorý obsahuje údaje o Účastníkovi, cenu za registráciu vrátane zvolených doplnkových služieb a údaje potrebné k uskutočneniu úhrady za takúto Objednávku.

▪        Prihláška – elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese Online registrácie.

▪        Štartovné – finančná suma, stanovená Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.

▪        Akceptácia štartu – potvrdenie o splnení podmienok registrácie, vydané elektronicky Účastníkovi zo strany Organizátora

▪        Prezentácia – procesy a činnosti, pri ktorých Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom štartové čísla a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách.

▪        Termín štartu – za termín štartu jednotlivých disciplín sa považuje deň a hodina štartu uvedená v Propozíciách príslušného Podujatia pre daný rok. Podľa tohto údaja sa bude posudzovať splnenie termínov v osobitných prípadoch podľa týchto Všeobecných podmienok ako sú napríklad žiadosti Účastníka o zmeny vo svojej registrácii a pod.

III. Registrácia na Podujatie

1. Registrácia na Podujatie vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako športový klub, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.

2. Jediným spôsobom registrácie na Podujatie prostredníctvom www.marathonbbtour.sk je registrácia vopred a to vo forme Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora www.marathonbbtour.sk. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu Štartovného.

3. Z procesu registrácie je vygenerovaná elektronická Prihláška, ktorá je zo strany Organizátora potvrdená dokumentom Akceptácia štartu. Ten je Účastníkovi vydaný pokiaľ Prihláška obsahuje všetky povinné údaje, tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné.

4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie je možná iba za predpokladu osobitne vydaného súhlasu Organizátora a to pri splnení základnej podmienky, že na zvolené disciplíny nebudú v danom momente naplnené účastnícke limity určené Organizátorom.

5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.

6. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátorovi doručené.

7. Každý Účastník sa môže zaregistrovať na Podujatie a príslušnú disciplínu v súlade s Propozíciami.

 

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky

1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na Podujatí, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej Prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.

2. Organizátor má právo neakceptovať Prihlášku a neumožniť štart na Podujatí, a to aj v prípade uhradenia Štartovného ak:

a) Účastník uviedol v Prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.

b) Účastník bol v minulosti preukázateľne usvedčený z dopingového priestupku a to oprávnenou národnou alebo medzinárodnou inštitúciou.

c) Účastník bol v minulosti na Podujatí diskvalifikovaný.

d) Účastník svojim správaním v minulosti preukázateľne konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami alebo Propozíciami.

V. Neprenosnosť registrácie a štartového čísla

Účasť na Podujatí je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie. Základným identifikátorom Účastníka je z bezpečnostného, zdravotného a športovo–technického hľadiska jeho jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Účastníkovi Podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané vystavujú riziku diskvalifikácie a tiež zákazu štartu na Podujatí v budúcom období.

 

VI. Štartovné, iné platby, potvrdenia

1. Platba štartovného

a) Základné sadzby Štartovného na príslušné Podujatie a jeho disciplíny vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia.

b) Výška Štartovného závisí od zvolenej disciplíny, dátumu registrácie a dátumu platby Štartovného. Účastník je povinný uhradiť Štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.

c) K Štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie sumy, pokiaľ si Účastník objedná v procese Online registrácie ponúkané doplnkové služby a tovary. V takom prípade musí Účastník uhradiť jednou platbou celú predpísanú sumu, inak bude Štartovné vyhodnotené ako nezaplatené so všetkými dôsledkami podľa týchto Všeobecných podmienok.

d) Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je suma predpísaná, považuje Organizátor takúto Prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.

e) V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná suma za viacerých Účastníkov, musí o tom byť Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.

2. Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:

▪        Platobnou kartou.

Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby Štartovného počas Online registrácie Účastníka a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.

▪        Platba bankovým prevodom.

Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby Štartovného, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup často spôsobuje neúplnosť a neukončenie celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.

Pokyny pre platbu prevodom sú účastníkovi vygenerované a poskytnuté v procese registrácie.

Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol Účastníka, tzn. číslo pridelené pri registrácii na Podujatie slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.

▪        Platba v hotovosti

Takáto platba nie je možná, s výnimkou prípadu kedy Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii na Podujatie za osobitne stanovených podmienok.

 

VII. Zrušenie štartu, presun štartu, zmena disciplíny

1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.

2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

3. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun štartu na nasledujúci ročník v súlade s podmienkami definovanými v Propozíciách.

Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu štartu vrátane úhrady manipulačného poplatku, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.

4. Presun štartu je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník Podujatia. Opakovaný presun už raz presunutého štartu nie je možný.

5. Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej disciplíny, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr do termínu stanoveného v Propozíciách. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

VIII. Komunikácia medzi Organizátorom a Účastníkom

Spôsob komunikácie medzi Organizátorom a Účastníkom je založený na autentickej e-mailovej adrese Účastníka uvedenej v jeho Prihláške a e-mailovej adrese Organizátora uvedenej na webovej stránke www.marathonbbtour.sk.

1. Organizátor informuje Účastníka o všetkých zásadných otázkach Podujatia zasielaním správ na jeho autentickú e-mailovú adresu.

2. Organizátor nenesie zodpovednosť pokiaľ e-mailová adresa Účastníka nie správna alebo aktualizovaná na prijímanie takýchto informácií.

3. Organizátor nevie z kapacitných dôvodov zaručiť odpovede na otázky a požiadavky zasielané zo strany Účastníka na e-mailovú adresu Organizátora ani vybavovanie takýchto požiadaviek prostredníctvom telefonátov do sídla Organizátora.

4. Organizátor odporúča Účastníkom dôsledne čítať všetky relevantné dokumenty k Podujatiu a tým predísť potrebe inej formy komunikácie. Medzi takéto dokumenty patria:

a) Všeobecné podmienky,

b) Propozície,

c) Záverečné pokyny,

d) Program,

e) Newslettre.

IX. Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu Štartovného („Štartový balíček“ )

1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia služieb a materiálnych produktov, ktoré poskytne riadne zaregistrovaným Účastníkom Podujatia. Toto plnenie bude zverejnené v Propozíciách. Organizátor môže v prípade nutnosti definovať obmedzený počet, kvalitu alebo iný parameter takéhoto plnenia a to v závislosti od celkového počtu registrovaných Účastníkov alebo od termínu, v ktorom sa Účastník na Podujatie zaregistroval.

X. Bezpečnosť Účastníkov

1. Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, členov Organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku.

2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Podujatí oznámi Organizátor Účastníkom Podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora …) včas pred jeho konaním. Každý Účastník je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.

3. Každý Účastník je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu a Usporiadateľov počas celej doby trvania Podujatia.

4. Členovia zdravotnej služby sú oprávnení zakázať Účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na Podujatí v prípade, ak ide o bezodkladnú ochranu zdravia Účastníka na základe objektívneho posúdenia zdravotného stavu Účastníka kvalifikovaným členom zdravotnej služby.

 

XI. Vylúčenie zodpovednosti

1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) Podujatia alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie Štartovného a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu Podujatia už v čase pred samotným aktom jeho zrušenia.

2. Všetci Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na Podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny. Za záväzné a relevantné považuje Organizátor vždy prehlásenie Účastníka o svojom zdravotnom stave a stave pripravenosti na zvolenú disciplínu uvedené v Prihláške na Podujatie.

3. Každý Účastník Podujatia si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

XII. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

1. Organizátor MMM spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

2. Organizátor prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci Podujatia.

3. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté v osobitnom dokumente, ktorý je Účastník povinný vyplnený a podpísaný odovzdať pri prevzatí štartového čísla.

4. Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden právny, finančný, materiálny alebo iný nárok.

 

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2019, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok.

Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu